Aydınlatma Metni

 

BTS Kurumsal Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi. (BTS Grup) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

BTS Kurumsal Bilişim Teknolojileri AŞ.

İnternet Adresi: www.btsgrp.com

Telefon Numarası: 0 (216) 504 40 77

E-Posta Adresi: btskurumsal@hs01.kep.tr

Adres: Varyap Meridian Business Ofis I Blok Kat:12 D:159 34746 Ataşehir / İstanbul

 1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Ad Soyad,
İletişim E-posta, Telefon Numarası
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

BTS Grup, KVKK m. 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu kapsamda www.btsgrp.com adresli web sitemizde temin edilen “ad-soyad, e-posta ve telefon numarası” adresi gibi kişisel verileriniz BTS Grup tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla aşağıdaki amaçlar ve koşullarla işlenebilecektir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin, BTS Grup’un ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kişisel verilerin işlenmesinin BTS Grup’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla BTS Grup’un meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması.
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla BTS Grup’un meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması

Bu kapsamda BTS Grup, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama ve satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlaması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK’da öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak BTS Grup tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

BTS Grup, KVKK’nın 10 uncu maddesi uyarınca, kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz; BTS Grup tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kurumumuz, işbu metinde belirtilen veri sahiplerinin kişisel verilerini Amaçlar’da belirtilen iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında ürün/hizmet talepleri, müşteri memnuniyet ölçüm anketleri, iç ve dış yazışmalar, kurum içi hizmet talepleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile, KVKK’nın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

İlkelerine uygun olarak; açık rıza ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplamaktadır.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11 inci maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınızı;

 • Kurumumuza noter aracılığı ile ihtarname göndermek,
 • Kimliğinizi tevsik edici belgelerle şahsen ıslak imzalı dilekçe ile başvuru yapmak,
 • Kurumumuza iadeli taahhütlü posta göndermek
 • Kurumumuz sisteminde kayıtlı e-posta adresiniz yoluyla kvkk@btsgrp.com adresine başvuru yapmak veya
 • btskurumsal@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli e-imza ile başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, “Veri Sahibi Başvuru Formu” linkinde ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre Kurumumuza ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Veri Sahibi Başvuru Formu

  Copyright © 2021 BTS CSS
  Web sitemizde çerez tutulmamaktadır.